Bittu

Lalita & Narayan Shetty

 1. Jaya & Krishna Shetty
  1. Anitha & Chandresh
   1. Akash Shetty
 2. Chandresh & Shakku
  1. Vishwanatha
  2. Mytri & Dilip Shetty
   1. Ayush Shetty
   2. Aradya Shetty
  3. Mytha & Shabarish Shetty
   1. Akshara Shetty
 3. Suresh & Sujaya Shetty
  1. Samartha & Gunapala Shetty
   1. Ridhi
   2. Diti
 4. Jayanthi & Raghu Shetty
  1. Nayana & Vivek
   1. Keerthan
  2. Pavan Shetty
  3.  Noothana Shetty

 

 1. Sachin Shetty